CK DAKOL
 
 
Kancelář
Petrovice u Karviné 570
735 72 Petrovice u Karviné
Tel.:
Fax:
Mobil:
E-mail:
+420 - 596 323 485
+420 - 596 323 486
+420 - 777 301 778
ck_dakol@dakol-karvina.cz

i-kurzy.eu - aktuální kurzy bank každý den

Smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře CK Dakol, s.r.o.


Vážení klienti,

jsme potěšeni, že jste si vybrali právě naši cestovní kancelář pro Vaši do­volenou. Cílem všeobecných podmínek CK Dakol, s.r.o. je nastolit jasné vztahy mezi Vámi tj. zákazníky a CK Dakol, s.r.o. Podepsáním cestovní smlouvy, přihlášky, resp. podáním objednávky stvrzujete, že tyto pod­mínky uznáváte a souhlasíte s nimi, věnujte jim proto prosím pozornost.

I. Úvodní ustanovení

1. Všeobecné smluvní podmínky CK Dakol, s.r.o. (dále jen „Podmínky“) upravují podmínky vzniku smluvního vztahu se zákazníkem a práva a po­vinnosti smluvních stran, vyplývajících z uzavření smlouvy. „Podmínky“ jsou součástí každé cestovní smlouvy, kterou CK Dakol, s.r.o. (dále jen CK Dakol) uzavře se zákazníkem, jejímž předmětem je prodej zájezdů nebo prodej jiných služeb cestovního ruchu, tj. zejména pobytů, které nejsou zájezdem.

II. Předmět smluvního vztahu

1.Předmětem cestovní smlouvy mezi CK Dakol, a zákazníky jsou zájezdy podle ustanovení §1 zákona (dále jen „zájezd“) a pobyty, které nejsou zájezdem ve smyslu citovaného zákona (dále jen „pobyt“).

2. Pořádané zájezdy a pobyty jsou:

a) vypsané s předem stanoveným programem, rozsahem služeb a ce­nou,

b) zajištěné na objednávku, tj. tvořené dle přání zákazníka.

III.Vznik smluvního vztahu

1. Smluvní vztah mezi CK Dakol a zákazníkem vzniká na základě návrhu cestovní smlouvy. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto „Podmínky“ a katalog.

2. K uzavření cestovní smlouvy dojde pokud zákazník akceptuje předlože­ný návrh a obě smluvní strany jej podepíší. Smlouva může být uzavřena také na základě závazné přihlášky nebo objednávky zákazníka, kterou CK Dakol potvrdí. Odkládací podmínkou účinnosti smlouvy je složení 50 % zálohy za cenu zájezdu nebo pobytu zákazníkem při podpisu smlouvy nebo potvrzení přihlášky.

3. Pokud zákazník zálohu ve výši 50 % neposkytne, smlouva zanikne.

4. Svým podpisem návrhu smlouvy nebo přihlášky zákazník potvrzuje, že přijal tyto Podmínky, bezvýhradně s nimi souhlasí a uznává je.

5. CK Dakol podpisem smlouvy, resp. potvrzením přihlášky při splnění odkládací podmínky zabezpečí zákazníkovi objednané služby v dohod­nutém rozsahu a kvalitě.

6. CK Dakol si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy změnit údaje v katalogu. V takovém případě jsou pro CK Dakol, s.r.o. závazné pouze údaje uvedené v návrhu smlouvy, které jsou předloženy zákazníkovi.

IV. Cena

1. CK Dakol má právo na zaplacení plné ceny služeb před jejich poskyt­nutím.

2. Cenou zájezdu nebo pobytu se rozumí cena, která je uvedena v návrhu smlouvy nebo na přihlášce, kterou svými podpisy stvrdily smluvní stra­ny. Slevy, které CK Dakol vyhlásí po datu předložení návrhu smlouvy zá­kazníkovi nebo po dobu podpisu přihlášky zákazníkem, nezakládají právo zákazníka na tuto slevu z ceny.

3. CK Dakol je oprávněn jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu (pobytu) a to do 21. dne před jeho zahájením a pouze v případech, že dojde ke zvýšení:

a) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %, nebo,

b) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo,

c) plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu,

d) cena bude zvýšená o částku nezbytně nutnou k pokrytí vícenákladů uvedených v bodech a), b) a c) tohoto odstavce.

4. CK Dakol oznámí zvýšení ceny zájezdu nebo pobytu podle odst. 3) tohoto článku nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu (pobytu). Zá­kazník je povinen ve stanovené lhůtě rozdíl v ceně doplatit. V případě, že zákazník tento rozdíl ve stanovené lhůtě nezaplatí, CK Dakol má právo od smlouvy odstoupit podle článku X. těchto Podmínek.

5. V případě, že je CK Dakol .nucen zvýšit cenu zájezdu v souvislosti změnou podmínek, smlouvy, tj. z jiných důvodů než uvedených v odst. 3, tohoto článku, navrhne zákazníkovi změnu smlouvy.

V. Platební podmínky

1. Zákazník je povinen zaplatit za cenu zájezdu (pobytu) předem a ve stanovené lhůtě.

2. CK Dakol je oprávněn přijímat zálohy na ceny zájezdů a pobytů a to takto:

zákazník je povinen poskytnout CK Dakol, s.r.o. zálohu ve výši 50 % z celkové ceny zájezdu (pobytu).

3. Doplatek celkové ceny zájezdu nebo pobytu je zákazník povinen po­skytnout CK Dakol nejpozději 30 dnů před zahájením zájezdu nebo poby­tu. Pokud dojde k uzavření smlouvy ve lhůtě kratší než 30 dnů před za­hájením zájezdu nebo pobytu je povinen zákazník zaplatit 100 % celkové ceny. Při placení poštovní poukázkou, šekem nebo příkazem se termínem zaplacení rozumí termín, kdy jsou peníze připsány na účet CK Dakol.

VI. Práva a povinnosti zákazníka

1. K základním právům zákazníka patří:

a) právo na řádné poskytnutí služeb, vyplývajících ze smlouvy,

b) právo na dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu, zvl. kontakt pro případ nesnází, podrobnosti o možnosti kontaktu s nezletilou osobou resp. zástupcem CK Dakol v místě pobytu nezletilé osoby, jde-li o zájezd jehož účastníkem je nezletilá osoba,

c) právo být bez zbytečného odkladu obeznámen s případnými změnami programu zájezdu, rozsahu služeb a ceny,

d) právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením zájezdu nebo pobytu, odstoupením od smlouvy dle článku X. těchto Podmínek,

e) právo na reklamaci vad a její vyřízení v souladu s čl. XI. těchto Pod­mínek,

f) právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, které uvádí na přihlášce na zájezd (pobyt) i v dalších dokumentech před nepovolanými osobami. Podpisem smlouvy uděluje zákazník CK Dakol souhlas s dalším zpracováním poskytnutých dat,

g) u zájezdů právo obdržet spolu se smlouvou doklad o povinném smluv­ním pojištění CK Dakol pro případ úpadku, obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění a způsoby oznámení pojistné události,

h) právo na informace o možnosti uzavřít pojištění pro případ, že zákaz­níkovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od smlouvy, pokud toto pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu nebo pobytu,

2. K základním povinnostem zákazníka paří:

a) poskytnout CK Dakol součinnost, která je potřebná k řádnému zabez­pečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně vyplnit všechny potřebné formuláře a předložit potřebné doklady,

b) poskytnout CK Dakol souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18 let bez jeho doprovodu,

c) u osob mladších 15 let zajistit doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu nebo pobytu a zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje,

d) nahlásit CK Dakol účast cizích státních příslušníků,

e) zaplatit cenu zájezdu nebo pobytu v souladu s článkem V. těchto pod­mínek,

f) prokázat CK Dakol platbu za zájezd nebo pobyt dokladem o zaplacení,

g) v případě odstoupení od smlouvy dle článku X. zaplatit CK Dakol od­stupné,

h) bez zbytečného odkladu sdělovat CK Dakol své stanovisko k případ­ným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb,

i) převzít od CK Dakol všechny potřebné doklady pro čerpání služeb,

j) pokud je součástí programu pobyt nebo výjezd do zahraničí, mít u sebe platný cestovní pas, případně vízum, pokud je vyžadováno, doklad o zdravotním pojištění, očkovací průkaz apod., pokud jsou vyžadovány, CK Dakol nenabízí obstarání víz,

k) řídit se pokyny delegáta (průvodce) zájezdu nebo jiné CK Dakol určené osoby a dodržovat stanovený program,

l) dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, v případě porušení práv­ních předpisů nebo závažného narušování programu či průběhu zájezdu je delegát (průvodce) CK Dakol oprávněn zákazníka ze zájezdu vykázat, přičemž zákazník ztrácí nárok na další služby a nárok na úhradu nevyu­žitých služeb

m) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky zájezdu nebo pobytu,

n) uhradit škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubyto­vacím či jiném zařízení,kde čerpal služby dle uzavřené smlouvy.

VII. Práva a povinnosti CK Dakol, s.r.o.

1. K právům CK Dakol patří zejména právo na úhradu ceny za poskytnuté služby dle uzavřené smlouvy.

2. CK Dakol má právo odstoupit od smlouvy z důvodů zrušení zájezdu či pobytu nebo z důvodu porušení povinnosti zákazníkem.

3. CK Dakol má právo na náhradu škody způsobené zákazníkem.

4. CK Dakol je povinen řádně, tj. pravdivě, srozumitelně, včas a úplně informovat zákazníka o všech mu známých důležitých skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb.

5. CK Dakol není povinen poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec pře­dem potvrzených a zaplacených služeb.

VIII. Změny dohodnutých služeb a jejich právní důsledky

1. Před zahájením zájezdu a čerpání služeb:

a)pokud nastanou okolnosti, které CK Dakol brání z objektivních důvodů poskytnout služby dle smlouvy, může CK Dakol navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy. Pokud změna smlouvy vede i ke změně ceny zájezdu nebo pobytu, musí být v návrhu nová cena uvedena. Takové změny je CK Dakol povinna oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Neodstou­pí-li zákazník od smlouvy ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na její změnu, CK Dakol má za to, že se změnou smlouvy zákazník souhlasí,

b) CK Dakol je oprávněna zrušit zájezd nebo pobyt před jeho zahájením, pokud z jakýchkoliv důvodů nemůže dodržet podmínky smlouvy,

c) Odstoupí-li zákazník od smlouvy z důvodů a ve lhůtě podle písm. a) tohoto odstavce, nebo z důvodu zrušení zájezdů pobytu podle písm. b) tohoto odstavce, má právo na vrácení zaplacené částky popř. zálohy za zájezd nebo pobyt,

d) u zájezdů nebo pobytů, jejichž realizace je podmíněna dosažením mi­nimálního počtu zákazníků, má CK Dakol právo zájezd či pobyt zrušit, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu zákazníků. Písemné vyro­zumění je CK Dakol povinen zaslat zákazníkovi ve lhůtě nejméně 14 dní před zahájením,

e) u pobytu se nepovažuje za změnu podmínek smlouvy a není důvodem k odstoupení od smlouvy změna ubytovacího nebo stravovacího objektu v rámci jedné destinace, pokud kategorie a úroveň poskytovaných služeb je stejná nebo vyšší. Za změnu podmínek smlouvy se nepovažuje změna trasy a to z vážných dopravních, bezpečnostních, politických apod. důvo­dů nebo změna místa odjezdu nebo příjezdu.

2. V průběhu zájezdu nebo pobytu:

a) změny programu či poskytovaných služeb je CK Dakol oprávněna pro­vádět pouze z naléhavých důvodů, kdy nemůže sjednané služby dodržet,

b) v případě, že CK Dakol nemůže dodržet původně stanovený program a poskytnout předem dohodnuté služby, je povinna:

ba) zabezpečit program náhradní, služby v kvalitě a rozsahu shodné nebo se přibližující sjednaným podmínkám a dosáhl přitom, aby byl v nejvyšší možné míře docílen účel služeb tak, aby zájezd nebo pobyt mohl pokračovat,

bb) upravit cenu zájezdu nebo pobytu v závislosti od uskutečněných změn programu a služeb, pokud je jejich důsledkem snížení rozsahu a kvality sjednaných služeb a případný rozdíl v ceně vrátit zákazníkovi,

bc) vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu neposkytnutých služeb, za které nebyla poskytnuta náhrada peněžní.

3. Prováděné na žádost zákazníka

a) zákazník může oznámit CK Dakol, že se zájezdu nebo pobytu místo něho zúčastní jiná osoba. Oznámení musí být písemné a musí obsahovat písemné prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou smlou­vou a že splňuje všechny podmínky stanovené pro poskytnutí zájezdu nebo pobytu. Náklady spojené se změnou nese zákazník a činí 250 Kč/osoba u zahraničních zájezdů (pobytů) a 100 Kč/osoba u tuzemských zájezdů (pobytů). Písemné oznámení musí být CK Dakol doručeno ve lhůtě nejpozději do 11. dne před zahájením zájezdu (pobytu),

b) původní a nový zákazník odpovídají za zaplacení ceny zájezdu (pobytu) a nákladů, které CK Dakol vzniknou v souvislosti se změnou zákazníka společně a nerozdílně.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Zákazník má právo kdykoliv před zahájením zájezdu (pobytu) odstoupit od smlouvy. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí zákazník učinit písemnou formou na adresu prodejního místa.

2. Není – li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení po­vinností CK Dakol stanovené smlouvou nebo odstoupí-li CK Dakol od smlouvy před zahájením zájezdu (pobytu) z důvodů porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK Dakol odstupné dle článku XI. těchto Podmínek a CK Dakol je povinen vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny zájezdu nebo pobytu dle uzavřené smlouvy.

3. CK Dakol může před zahájením zájezdu (pobytu) odstoupit od smlou­vy:

a) z důvodu zrušení zájezdu (pobytu),

b) z důvodu porušení povinností zákazníkem.

Oznámení o odstoupení od smlouvy s uvedením důvodu odstoupení za­šle CK Dakol zákazníkovi písemně na adresu uvedenou ve smlouvě. Účin­ky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení.

X. Odstupné

1. Výše odstupného je stanovena procentní sazbou z celkové ceny (event. minimální pevnou částkou včetně dětí) zájezdu (pobytu) dle uzavřené smlouvy takto:

a) u zahraničních zájezdů a pobytů činí odstupné při odstoupení ve lhů­tě:

aa) nejpozději do 45 dnů před zahájením 400 Kč za každou osobu,

ab) 44 až 30 dnů před zahájením 15 % z ceny, nejméně však 750 Kč za každou osobu,

ac) 29 až 21 dnů před zahájením 45 % z ceny za každou osobu,

ad) 20 až 15 dnů před zahájením 60 % z ceny za každou osobu,

ae) 14 až 7 dnů před zahájením 80 % z ceny za každou osobu,

af) 6 a méně dnů před zahájením 100 % z ceny za každou osobu,

b) u tuzemských zájezdů a pobytů činí odstupné při odstoupení ve lhůtě:

ba) nejpozději do 45 dnů před zahájením 300,- Kč za každou osobu,

bb) 44 až 30 dnů před zahájením 10 % z ceny, nejméně však 300,- Kč za každou osobu,

bc) 29 až 15 dnů před zahájením 40 % z ceny za každou osobu,

bd) 14 až 7 dnů před zahájením 85 % z ceny za každou osobu,

be) 6 a méně dnů před zahájením 100 % z ceny za každou osobu,

2. CK Dakol má právo odečíst odstupné od zálohy, kterou zákazník již poskytl nebo ze zaplacené ceny.

3. Část odstupného může krýt plnění vyplývající z pojistné smlouvy, po­kud zákazník odstoupí od smlouvy z kvalifikovaných důvodů uvedených v pojistné smlouvě a za podmínek pojistnou smlouvou stanovených.

4. Při určovaní počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy nastaly účinky odstoupení od smlou­vy. Do tohoto počtu se nezapočítává den stanovený jako den zahájení zájezdu či pobytu.

5. Pokud zákazník nenastoupí na zájezd (pobyt) nebo nevyčerpá-li službu bez předchozího odstoupení od smlouvy nebo z důvodů, že nesplnil ně­kterou svou povinnost podle článku VII. odst. 2 těchto Podmínek, hradí 100 % ceny, bez možnosti uplatnění jakékoliv slevy.

6. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na vůli a činnosti CK Dakol nebo okolnosti, které jsou na straně zákazní­ka, na jejichž základě zákazník zcela nebo z části nevyužije objednané, zaplacené a zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi právo na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.

7. Jakákoliv změna termínu a střediska před odjezdem či odletem ze strany klienta bude hodnocena jako zrušení účasti na zájezdu a bude podléhat výše uvedeným storno poplatkům pokud nebude s CK Dakol, ujednáno jinak.

XI. Reklamace

1. V případě, že rozsah nebo kvalita služeb je nižší než byla předem dohodnuta a stanovena, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Právo zákazníka na reklamaci služeb, způsob uplatnění a postup vyřizování re­klamace, součinnost zákazníka při ní, jakož i konečný způsob vyřízení reklamace stanovuje Reklamační řád CK Dakol, s.r.o., který je k dispozici v kanceláři CK Dakol. Je v zájmu zákazníka, aby se náležitě seznámil s právní úpravou Reklamačního řádu a aby případnou reklamaci uplatnil včas, řádně zdůvodnil a podle možnosti i důkazně podložil.

2. V průběhu čerpání služeb je zákazník povinen případnou reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu u poskytovatele služby, tj. u vedoucího provozovny poskytující služby, u delegáta či průvodce tak, aby mohla být včas uskutečněna náprava na místě samém. V zásadě platí, že po­kud má reklamace splnit svůj účel, musí být uplatněna ihned, jakmile zákazník zjistí skutečnosti, které mohou být předmětem reklamace, tak, aby závadný stav byl neodkladně odstraněn, služba doplněna nebo po­skytnuta znovu.

3. Pokud se nepodaří závadný stav ihned odstranit, je zákazník povi­nen žádat od osoby, u níž nedostatek reklamoval, sepsání protokolu o reklamaci s uvedením předmětu reklamace, doby sepsání protokolu a potvrzení příslušnou osobou, popř. stanoviskem této osoby k reklamaci. Zákazník má právo uplatnit reklamaci do 3 měsíců po ukončení daného zájezdu. Dále zákazník postupuje v souladu s Reklamačním řádem CK Dakol.

XII. Pojištění

1. Není-li uvedeno jinak, nezahrnují ceny zahraničních zájezdů a pobytů nabídky léto 2016 a zima 2016 cestovní pojištění, v případě zájmu může být cestovní pojištění sjednáno v kanceláři CK Dakol, s.r.o. u pojišťovny Uniqa.

2. Podrobné informace o podmínkách a rozsahu pojištění jsou uvedeny v pojistné smlouvě, která je k nahlédnutí v cestovní kanceláři CK Dakol.

3. Podpisem smlouvy, jejímž předmětem je i pojištění dle odst. 1 tohoto článku, vyslovuje zákazník souhlas s přechodem svých práv (postoupe­ním pohledávky) na pojistné plnění vůči pojišťovně na CK Dakol v pří­padě, že CK Dakol na základě požadavku zákazníka nebo dalších osob oprávněných z pojistné smlouvy poskytne za zákazníka úhradu léčebných nákladů, případně úhradu jiných nákladů v souvislosti s jeho pojistnou událostí.

4. V jednání o odškodnění je pojišťovna v přímém vztahu k zákazníkovi.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Podmínky vstupují v platnost a nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2016 s výjimkou ustanovení čl. VI. odst. 1) písm g), které nabývá účinnosti dnem účinnosti příslušné pojistné smlouvy CK Dakol.

Copyright © 2002-2005 CK DAKOL, s.r.o.          Provozováno na systému: STOVKA - rezervační systém pro cestovní kanceláře